Streszczenia wytyczne

Aby wziąć udział w konferencji jako spiker należy wysłać streszczenia sprawozdania na fosslviv@gmail.com przed 22-04-2014.

Streszczenia powinny być napisane na ukraińskim, rosyjskim, białoruskim, angielskim lub polskim języku.

Rozmiary streszczenia mogą się różnić od 2 do 3 stron formatu A5 (w przybliżeniu do 6000 znaków bez odstępow), czcionki Times New Roman 10pt z pojedynczym odstępem między wierszami i marginesy strony 15 mm.

  • Title should be placed in the first line, written in capital letters
  • Tytuł powinien być umieszczony w pierwszej linii, pisany wielkimi literami
  • Druga linia jest dla nazwiska i inicjałów autorów (imię dopowiadacza należy podkreślić)
  • Trzecia linia powinna zawierać nazwę organizacji i e-mail autorów
  • Następnie po pustej linii powinna być umieszczona annotacja. Jej rozmiar jest zalecany do 500 znaków. Abstrakty złożone najlepiej w języku angielskim, w przypadku adnotacji w innym języku komitecie wykona jego tłumaczenie na język angielski.
  • Po tym oraz po jeszcze jednej pustej linii jest miejsce dla ciała streszczenia

Rysunki, jeżeli są najawne, powinni być w odcieniach szarości lub czarno-białe dlia odpowiedniego ich drukowania.

Spisek odniesien (jezeli istnieja) powinni być umieszczoni na końcu streszczenia. Dla źródeł elektronicznych nazwy zasobów internetowych (lub w szczegolowej publikacji w nim), powinny być wypemnione z adresem strony.

Streszczenia powinni być w OpenDocument formacie (.odt).

blog comments powered by Disqus